باقة ما قبل العمليات الزيارة المنزلية

باقة ما قبل العمليات الزيارة المنزلية

HIV COMBO (Ag + Ab)
Blood Group & Rh.
Activated Partial thrombin Time (APTT)
Pro thrombin time (PT)
HBs Ag
HCV Ab
AST (SGOT)
ALT (SGPT)
Complete Blood Count
Creatinine

احجز الان فحوصاتك عن طريق
سليم

احجز الآن